Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Statut

Statut Domu Pomocy Społecznej w Turowie został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/351/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 31 maja 2006 r., następnie Uchwałą Nr II/21/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010 r. zostały wprowadzone zmiany do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/351/2006 Rady  Powiatu w Częstochowie  z dnia  31 maja 2006 roku
 
STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUROWIE 
 
ROZDZIAŁ I 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1) Dom Pomocy Społecznej w Turowie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie 
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2004 r.  Nr. 64 poz. 593 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
3. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
4. niniejszego statutu.
 
§ 2
Dom Pomocy Społecznej w Turowie  zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną  Powiatu Częstochowskiego nie posiadającą osobowości prawnej.
Siedzibą Domu jest Turów ul. Joachimowska 85.
Dom ma charakter domu stałego pobytu koedukacyjnego i zapewnia całodobową opiekę dla  osób w podeszłym wieku.
Dom może prowadzić działalność gospodarczą, która umożliwi mieszkańcom zajęcie i wynagrodzenie za pracę, a Domowi przyniesie dodatkowe środki finansowe, które mogą być przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
Domem kieruje Dyrektor, który jest uprawniony do jego reprezentacji.
 
ROZDZIAŁ II 
ZADANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
§ 3
Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające  zgodnie z obowiązującym standardem uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.
Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne. 
 
ROZDZIAŁ III
 ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA
 
§ 4
1. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność oraz niezależność i umożliwia rozwój osobowości.
2. W miarę możliwości Dom umożliwia mieszkańcom samodzielność na jaką pozwala ich stan zdrowia oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Organizując życie mieszkańców uwzględnia się m.in. następujące zasady:
4. podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
5. zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
6. spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych z uwzględnieniem diet przepisanych przez lekarza,
7. umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
8. aktywnego trybu życia zwłaszcza w stosunku do ludzi młodych (zaangażowania w czynnościach codziennego życia, terapii zajęciowej, pracy, rekreacji),
9. korzystania z własnego ubrania,
10. zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności,
11. przełamywania izolacji i monotonii życia w domu pomocy społecznej, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwienie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza domu oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
12. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych przedmiotów wartościowych, a w szczególności:
13. możliwość złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych.
14. osobom mającym trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi Dom w porozumieniu z rodzinami i prawnymi opiekunami pomaga w dokonywaniu zakupów.
 
§ 5
Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin opracowany przez Dyrektora i przyjęty przez Zarząd Powiatu.
§ 6
Dom może współpracować z organizacjami pozarządowymi. 
 
ROZDZIAŁ IV
 GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 7
Dom działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) w formie jednostki budżetowej, w oparciu o plan finansowy.
 
ROZDZIAŁ V
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 8
Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego ustalenia.
 
§ 9
Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Powiatu w Częstochowie w tej sprawie.
 
 


UCHWAŁA  Nr II/21/ 2010
RADY POWIATU w CZĘSTOCHOWIE 
z dnia  29 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Turowie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Do statutu Domu Pomocy Społecznej w Turowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/351/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie nadania  statutu Domowi Pomocy Społecznej w Turowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Dom Pomocy Społecznej w Turowie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawy o finansach publicznych,
- rozporządzenia określającego zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej,
- niniejszego statutu.”

2) w § 2 skreśla się ust. 4 
3) w § 2 ust. 5 otrzymuje pozycję 4.
4) § 7 otrzymuje brzmienie: „Dom działa w formie jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl