Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Procedura przyjęcia

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, ewentualnie dzieci i rodziców, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24  stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.)
5. zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
6. zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu,
7. zgoda na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
8. w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
a) postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
b) postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
c) postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby, ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Formalności - skierowanie i umieszczenie w DPS

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na  wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji  przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie celem wydania stosownych decyzji.
 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl
 
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min. o to świadczenie. Dla osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest ośrodek pomocy społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Starosta Powiatu Częstochowskiego.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl