Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Turowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nie rozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Cabaj, e-mail: sekretariat@dpsturow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (34) 328-60-78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek główny Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejścia usytuowane są na poziomie parteru. Każde wejście w budynku głównym zostało przystosowane dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w pochylnie (podjazdy). Podjazdy wyposażone są w barierki. Drzwi otwierają się samoistnie. W budynku na każdej kondygnacji (parter, I piętro) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacje prowadzą schody oraz winda osobowa.

  1. Budynek nowy Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, usytuowane na poziomie chodnika. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku na każdej kondygnacji (parter, I piętro) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacje prowadzą schody oraz winda osobowa.

  1. Budynek biuro Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Wejście zostało przystosowane dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w małą pochylnie (podjazd). Podjazd wyposażony jest w barierki. Jest to budynek parterowy.

Żaden z budynków Domu Pomocy Społecznej w Turowie nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Wejścia do budynków nie są ograniczone dla osób z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl