Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 15.09.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dom Pomocy Społecznej w Turowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję Pana/Panią, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest:  Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn, tel.: (34) 328-60-78, Faks: (34) 328-60-78; 
e-mail: dpsturow@poczta.onet.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem 
e-mail: inspektordpsturow@gmail.com
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom Pomocy Społecznej w Turowie ul. Joachimowska 85, 42-256 Olsztyn określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6a ust.1, 6b ust.1 i 6d ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Są to instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomocą społeczną, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art.19 RODO),
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody (art.7.ust.3 RODO).
8. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
11. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Nasza placówka

Godziny otwarcia
poniedziałek: 700-1500 
wtorek: 700-1500 
środa: 700-1500 
czwartek: 700-1500 
piątek: 700-1500 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: iod@dpsturow.pl